Regulamin

REGULAMIN PORTALU EDENTICO.PL

§ 1. DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy Regulamin;
2. Dentonet – Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury 15a; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Łodzi, KRS pod numerem 0000274754, posiadająca numer NIP 7282640463, numer REGON 100296279, o kapitale zakładowym 1 400 000.00zł
3. Serwis – strona www pod adresem www.e-Dentico.pl zawiera czasopismo e-Dentico oraz inne materiały edukacyjne, również teksty, materiały fotograficzne, materiały audiowizualne i materiały multimedialne wydane przez Dentonet.
4. Prenumerata Cyfrowa e-Dentico – co do zasady płatna, usługa świadczona przez Dentonet drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219) polegająca na udostępnianiu w ramach Pakietów treści rozpowszechnianych w Serwisie;
5. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu;
6. Pakiet – zakres usługi Prenumeraty Cyfrowej czasopisma e-Dentico oraz ewentualnych innych świadczeń, wybrany przez Użytkownika z aktualnej oferty Dentonet;
7. Okres Prenumeraty – okres, przez jaki będzie w ramach danego Pakietu świadczona usługa Prenumeraty Cyfrowej e-Dentico;
8. Prenumerata Autoodnawialna – forma usługi Prenumeraty Cyfrowej e-Dentico świadczona, na życzenie Użytkownika, przez kolejne automatycznie odnawiane Okresy Prenumeraty w zakresie Pakietu wybranego przez Użytkownika. Usługa Prenumeraty Autoodnawialnej jest świadczona wyłącznie na rzecz Użytkowników, którzy wybrali sposób płatności w systemie Paypal;
9. Konto – Konta Użytkownika obsługiwane na portalu e-Dentico.pl

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Za pomocą Serwisu Dentonet świadczy usługę Prenumeraty Cyfrowej e-Dentico oraz, na odrębnie określonych zasadach, może realizować inne usługi świadczone drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).
2. Dostęp do treści rozpowszechnianych w Serwisie jest co do zasady odpłatny.
3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług oraz treści dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. Wykorzystywanie przez Użytkownika usług Serwisu i treści, dostępnych w Serwisie, z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Dentonet przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników.

§ 3. PRENUMERTATA CYFROWA E-DENTICO

I. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

1. Usługa Prenumeraty Cyfrowej e-Dentico świadczona jest co do zasady odpłatnie.
2. W ramach usługi Prenumeraty Cyfrowej e-Dentico Użytkownik otrzymuje dostęp do treści rozpowszechnianych w Serwisie w ramach Pakietu na Okres Prenumeraty, a w razie wyboru Prenumeraty Autoodnawialnej – na kolejno następujące po sobie Okresy Prenumeraty.
3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Prenumeraty Cyfrowej e-Dentico za pomocą maksymalnie 2 (dwóch) różnych urządzeń z dostępem do Internetu. Udostępnienie Prenumeraty Cyfrowej e-Dentico osobom trzecim, wykraczające poza granice dozwolonego użytku zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymaga odrębnej zgody Dentonet.
4. Dostępność Prenumeraty Cyfrowej e-Dentico jest nieograniczona terytorialnie.
5. Usługa Prenumeraty Cyfrowej e-Dentico jest świadczona wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
– posiadają Konto (Użytkownikowi, który nie ma Konta zostanie ono założone w procesie zakupu Pakietu za pośrednictwem Serwisu;
– zaakceptują Regulamin;
– zakupią Pakiet lub otrzymają dostęp do Pakietu na innych przewidzianych przez Dentonet zasadach;
– dysponują sprzętem spełniającym minimalne wymagania sprzętowe określone w punkcie VI niniejszego paragrafu.
6. Usługa Prenumeraty Cyfrowej e-Dentico jest świadczona przez Dentonet.
Dane kontaktowe:
Adres: Łódź, 90-302 Wigury 15a
Telefon: (+48) 603 999 700
Adres e-mail: dentonet@dentonet.pl
7. Użytkownik nie może, w związku z korzystaniem z usługi Prenumeraty Cyfrowej e-Dentico,
dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

II. ZASADY ZAKUPU PAKIETÓW ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

1. Aby zakupić Pakiet za pośrednictwem Serwisu, należy złożyć w Serwisie zamówienie (poprzez kliknięcie ikony „Zamawiam i płacę”) oraz zapłacić cenę wskazaną w Serwisie. Użytkownik dokonujący zakupu powinien mieć ukończone 16 lat.
2. Użytkownik, który zakupił Pakiet, wybiera sposób płatności spośród tych wskazanych w Serwisie, płatność systemem Paypal. Użytkownik powinien złożyć dyspozycję płatności w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie dokona zapłaty w tym czasie zamówienie zostanie anulowane, a umowa zakupu Pakietu wygasa.
3. Pakiet zakupiony za pośrednictwem Serwisu zostanie udostępniony Użytkownikowi po upływie 14-stu dni od dnia złożenia zamówienia (tj. po upływie terminu na odstąpienie od umowy) pod warunkiem zapłaty ceny. Na żądanie Użytkownika, Pakiet zostanie mu udostępniony przed upływem 14-stu dni – po otrzymaniu przez Dentonet potwierdzenia zapłaty (potwierdzenie dokonania zapłaty jest przekazywane do Dentonet za pośrednictwem operatora płatności zasadniczo nie później niż 15 minut od dokonania zapłaty).
Użytkownik będący konsumentem, któremu na jego żądanie Pakiet został udostępniony przed upływem 14 dni na odstąpienie nie traci prawa odstąpienia, ale w razie odstąpienia zwracana mu kwota zostanie pomniejszona proporcjonalnie od dnia udostępnienia Pakietu do dnia odstąpienia.
4. Usługa Prenumeraty Cyfrowej e-Dentico w formie Prenumeraty Autoodnawialnej jest świadczona, o ile Użytkownik przy wyborze Pakietu zaznaczy opcję autoodnowienia i wybierze sposób płatności kartą płatniczą lub Paypal. Zaznaczając opcję autoodnowienia, Użytkownik wyraża zgodę na pobieranie przez Dentonet z karty płatniczej lub w systemie Paypal ceny za kolejne Okresy Prenumeraty w wysokości wskazanej w złożonym zamówieniu.
4.1. Płatność za kolejne Okresy Prenumeraty, w ramach Prenumeraty Autoodnawialnej jest realizowana poprzez pobranie przez Dentonet ceny za kolejny Okres Prenumeraty. Cena za kolejny Okres Prenumeraty jest pobierana nie wcześniej niż 48 h przed i nie później niż 24h przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Prenumeraty.
4.2.Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z autoodnowienia poprzez odznaczenie opcji autoodnowienia na swoim Koncie, nie później, niż 48 h przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Prenumeraty.
5. Po złożeniu zamówienia, a przed rozpoczęciem świadczenia usługi Dentonet potwierdza
przyjęcie zamówienia do realizacji na adres e-mail podany przez Użytkownika (będący
identyfikatorem Konta).

III. ZASADY UDOSTĘPNIANIA PAKIETÓW W INNY SPOSÓB NIŻ POPRZEZ ZAKUP ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

Dostęp do Prenumeraty Cyfrowej e-Dentico może być realizowany na podstawie umowy zawartej w inny sposób niż poprzez zakup Pakietów za pośrednictwem Serwisu. Do takich umów mają zastosowania postanowienia Regulaminu, z wyłączeniem postanowień punktu II niniejszego paragrafu, o ile szczególne postanowienia tych umów nie stanowią inaczej.

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Użytkownikom będącym konsumentami.
1. W terminie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy (tj. także od dnia złożenia zamówienia) na dany Pakiet Użytkownik może od niej odstąpić – bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Użytkownik musi poinformować Dentonet o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia należy przesłać na adres e-mail kontakt@edentico.pl lub na adres pocztowy (Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o., Wigury 15a, 90-302 Łódź). Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na jeden z adresów wskazanych powyżej.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, w razie odstąpienia, cena zapłacona za Pakiet zostanie Użytkownikowi zwrócona niezwłocznie i nie później, niż w terminie 14-stu dni od daty, w której Dentonet został poinformowany o decyzji Użytkownika o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji (tj., jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej to zwrot nastąpi na rachunek tej karty), chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W żadnym razie Użytkownik nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem.
4. Jeżeli Pakiet został udostępniony Użytkownikowi, na jego żądanie przed upływem 14-sto dniowego okresu na odstąpienie kwota zapłacona przez Użytkownika zostanie mu w zwrócona w części proporcjonalnej do okresu udostępnienia Pakietu.

V. REZYGNACJA Z PAKIETU PO UPŁYWIE TERMINU NA ODSTĄPIENIE

1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Pakietu (czyli rozwiązać umowę na Pakiet za wypowiedzeniem).
2. Aby zrezygnować z Pakietu należy wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@edentico.pl z oświadczeniem o rezygnacji z Pakietu. W wiadomości o rezygnacji Użytkownik powinien wskazać od kiedy chce zrezygnować z Pakietu, przy czym termin ten nie może być krótszy, niż 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail przez Dentonet. W razie nie wskazania terminu Pakiet zostanie dezaktywowany w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o rezygnacji. W razie rezygnacji Użytkownikowi zostanie zwrócona część zapłaconej ceny – proporcjonalnie do okresu korzystania z Pakietu nie później, niż w terminie 14-stu dni od dnia dezaktywacji Pakietu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji (tj., jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej to zwrot nastąpi na rachunek tej karty), chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

VI. MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE UMOŻLIWIAJĄCE KORZYSTANIE Z PRENUMERATY CYFROWEJ E-DENTICO

1. Korzystanie z Prenumeraty Cyfrowej e-Dentico poprzez przeglądanie stron internetowych jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny i urządzenie końcowe Użytkownika, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych przeglądarki: Firefox 52.0 lub wersja wyższa, Chrome 49.0 lub wersja wyższa, Chrome Mobile 51.0 lub wersja wyższa, , Opera 47.0 lub wersja wyższa, WebKit Mobile 4.0 lub wersja wyższa.
2. Przeglądarka Użytkownika nie powinna mieć blokady plików serwisowych cookie Dentonetu.
3. Wymagane jest połączenie z siecią Internet.

VII. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje, w tym związane z korzystaniem z Pakietów, zakupem, dokonaniem płatności itp. należy składać pisemnie na adres: Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o., Wigury 15a, 90-302 Łódź z dopiskiem Prenumerata Cyfrowa e-Dentico lub e-mailem na adres kontakt@edentico.pl
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Użytkownika.
3. Poza trybem wskazanym w ust. 1 i 2 powyżej, Dentonet nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§ 4. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ DENTONET

I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z TREŚCI ROZPOWSZECHNIANYCH W SERWISIE

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych, w związku z korzystaniem z treści rozpowszechnianych w Serwisie, w tym zakupem i korzystaniem z Pakietu jest Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o., Wigury 15a, 90-302 Łódź. Jeżeli Pakiet obejmuje świadczenia realizowane przez inne podmioty, administratorami danych osobowych w zakresie dotyczącym realizacji tych świadczeń mogą być inne podmioty – informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w takich przypadkach są podawane Użytkownikowi w zasadach realizacji tych świadczeń. W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres e-mail: rodo@dentonet.pl lub pisemnie na adres Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o., Wigury 15a, 90-302 Łódź – prosimy dodać dopisek IOD.
2. Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu realizacji zamówienia na Pakiet i umożliwienia dostępu do usługi Prenumeraty Cyfrowej e-Dentico – w tym celu dane będą przetwarzane przez okres korzystania z Prenumeraty Cyfrowej e-Dentico – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
b) przedstawienia oferty prenumeraty dopasowanej do Ciebie; Oferta dopasowana jest tworzona automatycznie na podstawie Twoich danych, które zbieramy, profilujemy i zapisujemy. W tym celu gromadzimy dane o:
(i) Twojej historii zakupowej obejmującej Prenumeratę Cyfrową e-Dentico w tym promocji, z których skorzystałeś;
(ii) Twojej aktywności w naszym Serwisie, takiej jak odwiedzane przez ciebie strony, skąd do nas przyszedłeś, jakie treści wyświetliłeś, ile czasu poświęciłeś na czytanie poszczególnych treści w Serwisie;
(iii) informacji, czy masz Konto w Serwisie;
(iv) rodzaju urządzenia/urządzeń, z których korzystasz. 

Twoje dane mogą być także gromadzone za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologii instalowanych w Twoich
urządzeniach końcowych. Oferty dopasowane mogą być Ci przedstawiane, o ile się na to zgodzisz. Możesz się odwołać od warunków przedstawionych w ofercie dopasowanej. Wystarczy, że wyślesz e-maila na adres: kontakt@edentico.pl. Wówczas zapoznamy się z przedstawionymi ci warunkami, udzielimy dodatkowych informacji i rozstrzygniemy sprawę. Podstawą prawną przedstawienia Ci oferty dopasowanej jest Twoja zgoda na przedstawienie takiej oferty – tj. art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie. Wystarczy, że wyślesz e-maila na adres: kontakt@edentico.pl Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania Twoich danych do momentu cofnięcia zgody.
c) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na: – ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w tym celu dane będą przetwarzanie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zamówienia lub korzystania z Prenumeraty Cyfrowej e-Dentico bądź do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.;
– realizacji celów analitycznych i statystycznych – w ww. celach dane osobowe będą przetwarzane przez okres do dnia zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych, ale nie dłużej, niż przez okres 2 lat – podstawą prawną
przetwarzania Twoich danych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
– realizacji celów marketingowych polegających na wyświetlaniu reklam standardowych – w tym celu dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego ;
– dopasowaniu treści redakcyjnych do Twoich preferencji – w tym celu dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na udostępnianiu Ci treści redakcyjnych dopasowanych do Twoich preferencji;
– nieodpłatnego udostępniania treści rozpowszechnianych w Serwisie – w tym celu dane będą przetwarzane przez czas udostępniania treści – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na nieodpłatnym udostępnianiu Ci treści.
d) w celach marketingowych obejmujących profilowanie i marketing bezpośredni – w ww. celu dane będą przetwarzane przez okres do czasu cofnięcia zgody/zgłoszenia sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest zgoda w przypadku profilowania (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), a w pozostałych przypadkach nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego.
3. Każdemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:
– w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w tym celu);
– z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją (gdy dane są przetwarzane w celach wskazanych w ust. 2 lit. a oraz ust. 2 lit. e) i f).
4. Każdemu przysługuje także prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych. Każdemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo o ochronie danych osobowych.
5. W każdym przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz cofnąć udzieloną zgodę – wówczas zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu cofnięcia zgody.
6. Podanie danych w zakresie imienia i nazwiska, kraju, pełnego adresu zamieszkania, numeru telefonu, typu profesji oraz adresu e-mail jest potrzebne do zakupu i korzystania z Prenumeraty Cyfrowej e-Dentico.
7. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Dentonet (jak telekomunikacyjne, wysyłki poczty elektronicznej, marketingowe) oraz właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w
oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Możliwe jest, że przekażemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – w szczególności administratorom portali społecznościowych. Takie przekazanie nastąpi, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony Twoich danych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez:
– współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
– stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
– stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
– w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej. Pozostałe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z INNYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, DOSTĘPNYCH W SERWISIE, LUB Z INNYCH ŚWIADCZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD PAKIETÓW

Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług, które mogą być świadczone za pomocą Serwisu, innych niż korzystanie z treści w Serwisie lub z innych świadczeń wchodzących w skład Pakietów są zawarte w regulaminach lub zasadach dotyczących tych usług lub innych świadczeń.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin w formie wydrukowanej jest dostępny w siedzibie Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o., (Wigury 15a, 90-302 Łódź). Na życzenie Użytkownika regulamin zostanie mu przesłany na podany adres e-mail.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 8 kwietnia 2019 r.

1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU

Adresat: Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o., Wigury 15a, 90-302 Łódź, adres
poczty elektronicznej kontakt@edentico.pl

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi Prenumeraty Cyfrowej e-Dentico,

Data zamówienia……………..
Imię i nazwisko konsumenta (-ów) ………………
Adres konsumenta(-ów) …………..