1. Artykuł wstępny
  dr n. med. Tomasz Maria Kercz

MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Wyzwania podczas powtórnego leczenia kanałowego
  lek. dent. Bartłomiej Karaś
 2. Wykorzystanie materiałów kompozytowych w przygotowaniu do leczenia endodontycznego oraz w odbudowie docelowej. Koncepcja praktyczna
  lek. dent. Bartłomiej Karaś, lek. dent. Piotr Marchewka
 3. Leczenie endodontyczne dolnych pierwszych zębów trzonowych z kanałem mezjomezjalnym. Doświadczenia własne
  lek. dent. Bartłomiej Karaś
 4. Kanał MB2 w pierwszym zębie trzonowym szczęki. Anatomia, postępowanie i jego wpływ na wynik leczenia
  lek. dent. Bartłomiej Karaś
 5. Endodoncja to nie dziedzina stomatologii, a cecha charakteru – wywiad
  lek. dent. Bartłomiej Karaś

PRAKTYKA

 1. Sposoby wydłużania koron klinicznych zębów – opis przypadków
  dr hab. n. med. Wojciech Bednarz, lek. dent. Paweł Kmiecik, lek. dent. Damian Korczyński
 2. Wybrane problemy profilaktyki i leczenia zakażeń u pacjentów z ranami kąsanymi
  dr n. med. Henryk Kaczkowski, dr n. med. Hanna Woytoń-Górawska, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon
 3. Bruksizm –Diagnostyka, podział, etiologia
  lek. dent. Bartosz Lech
 4. Martwica kości w przebiegu leczenia osteoporozy bisfosfonianamiversus przeciwciałami monoklonalnymi – opis przypadku, protokół postępowania
  lek. dent. Paweł Nieckula, lek. dent. Monika Tubaja, lek. dent. Anna Stempniewicz, lek. dent. Dariusz Mateńko, prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz
 5. Warunki kształtowania łuku zębowego
  lek. dent. Aryan Khaleel

EDUKACJA

 1. Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne na świecie

PERYSKOP

 1. Charyzma niejedno ma imię
  Mariusz Oboda, Aleksandra Brońska-Jankowska
 1. Artykuł wstępny
  dr n. med. Tomasz Maria Kercz

MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Wyzwania podczas powtórnego leczenia kanałowego
  lek. dent. Bartłomiej Karaś
 2. Wykorzystanie materiałów kompozytowych w przygotowaniu do leczenia endodontycznego oraz w odbudowie docelowej. Koncepcja praktyczna
  lek. dent. Bartłomiej Karaś, lek. dent. Piotr Marchewka
 3. Leczenie endodontyczne dolnych pierwszych zębów trzonowych z kanałem mezjomezjalnym. Doświadczenia własne
  lek. dent. Bartłomiej Karaś
 4. Kanał MB2 w pierwszym zębie trzonowym szczęki. Anatomia, postępowanie i jego wpływ na wynik leczenia
  lek. dent. Bartłomiej Karaś
 5. Endodoncja to nie dziedzina stomatologii, a cecha charakteru – wywiad
  lek. dent. Bartłomiej Karaś

PRAKTYKA

 1. Sposoby wydłużania koron klinicznych zębów – opis przypadków
  dr hab. n. med. Wojciech Bednarz, lek. dent. Paweł Kmiecik, lek. dent. Damian Korczyński
 2. Wybrane problemy profilaktyki i leczenia zakażeń u pacjentów z ranami kąsanymi
  dr n. med. Henryk Kaczkowski, dr n. med. Hanna Woytoń-Górawska, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon
 3. Bruksizm –Diagnostyka, podział, etiologia
  lek. dent. Bartosz Lech
 4. Martwica kości w przebiegu leczenia osteoporozy bisfosfonianamiversus przeciwciałami monoklonalnymi – opis przypadku, protokół postępowania
  lek. dent. Paweł Nieckula, lek. dent. Monika Tubaja, lek. dent. Anna Stempniewicz, lek. dent. Dariusz Mateńko, prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz
 5. Warunki kształtowania łuku zębowego
  lek. dent. Aryan Khaleel

EDUKACJA

 1. Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne na świecie

PERYSKOP

 1. Charyzma niejedno ma imię
  Mariusz Oboda, Aleksandra Brońska-Jankowska

LECZENIE ENDODONTYCZNE DOLNYCH PIERWSZYCH ZĘBÓW TRZONOWYCH Z KANAŁEM MEZJOMEZJALNYM.

DOŚWIADCZENIA WŁASNE

PRACA RECENZOWANA

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest opis przypadków leczenia kanałowego dolnych pierwszych zębów trzonowych, w których możliwa była instrumentacja kanału mezjomezjalnego. Jednym z kluczowych elementów planowania leczenia była analiza obrazów tomografii komputerowej wiązki stożkowej. Badanie CBCT pomogło w podjęciu prawidłowej diagnozy oraz pozwoliło wykonać leczenie w sposób bardziej zachowawczy i przewidywalny.

Słowa kluczowe: ponowne leczenie kanałowe, powikłania, perforacja

Abstract: The aim of this paper is to present cases of endodontic treatment of mandibular first molars where middle mesial canal instrumentation was possible. An analysis of cone beam computed tomography images was crucial in diagnostics and treatment planning. CBCT enabled a more accurate diagnosis as well as made it possible to carry out treatment in a more predictable and conservative way.

Keywords: root canal treatment, mandibular first molar, middle mesial canal

lek. dent. Bartłomiej Karaś 1, 2

1 Prywatna praktyka dentystyczna we Wrocławiu

2 Dział Badawczy Polskiego Towarzystwa Endodontycznego
Kierownik: dr n. med. Wojciech Wilkoński

3 Prywatna praktyka dentystyczna w Ostrowie Wielkopolskim

Adres korespondencyjny,
mailing address:

lek. dent. Bartłomiej Karaś
Indywidualna Praktyka Dentystyczna Bartłomiej Karaś
al. gen. Hallera 53 lok. 2,
53-325 Wrocław
tel.: 502 592 288

e-mail:
karasdentysta@gmail.com

Wprowadzenie

Pierwsze zęby trzonowe żuchwy to jedne z bardziej skomplikowanych zębów, których leczenie może jednocześnie stwarzać znaczne problemy. Już w 1984 roku Vertucci ustalił, że w korzeniu mezjalnym wymienionego zęba można spotkać sześć konfiguracji morfologicznych, natomiast w korzeniu dystalnym pięć. System endodontyczny w korzeniu mezjalnym zawsze zaczyna się dwoma albo trzema ujściami, a kończy jednym, dwoma lub trzema otworami wierzchołkowymi [1].

W niniejszym artykule zostaną przedstawione przypadki leczenia kanałowego pierwszych zębów trzonowych żuchwy z różnorodnymi konfiguracjami anatomicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem występowania kanału mezjomezjalnego (ang. middle mesial canal – MM/MMC).

Przypadek 1

Pacjent, lat 25, zgłosił się do gabinetu stomatologicznego we Wrocławiu celem kompleksowego leczenia stomatologicznego. Po zebraniu wywiadu i przeprowadzeniu niezbędnych badań wykonano komplet dokumentacji radiologicznej, m.in. badanie tomografii komputerowej małego pola obrazowania (ryc. 1). Widoczny był na nim obraz odpowiadający materiałowi wypełniającemu kanały, który nie sięga okolicy wierzchołków radiologicznych, oraz rozrzedzenie struktury kostnej przy wierzchołku korzenia mezjalnego. Uwagę również zwracała znaczna utrata tkanek twardych korony zęba. W przekrojach poziomych można było zauważyć występowanie przejaśnienia pomiędzy przebiegiem kanałów mezjalnego-policzkowego (MB) i ML mogącego sugerować obecność kanału mezjomezjalnego (MM), (ryc. 2).

W znieczuleniu przewodowym, w osłonie koferdamu (OptiDamTM, Kerr Dental, USA) w powiększeniu mikroskopu Zeiss OPMI Pico (Carl Zeiss AG, Niemcy) rozpoczęto ponowne leczenie kanałowe (ryc. 3). Usunięto wypełnienie kompozytowe oraz doczyszczono z próchnicy (ryc. 4), a następnie odbudowano materiałem kompozytowym do ubytku klasy I według Blacka (ryc. 5). W dalszej kolejności z komory usunięto materiał wypełniający przy pomocy podchlorynu sodu aktywowanego końcówkami ultradźwiękowymi. Materiał wypełniający kanały usunięto narzędziem VTaper2HTM 25/06 (SS White® Dental, USA). Pomiar długości roboczej wykonano instrumentami ręcznymi C-Pilot (VDW, Niemcy) oraz endometrem ElementsTM Diagnostic Unit (SybronEndo). Po protokole instrumentacji kanałów MB, ML, D i jednoczesnej irygacji podchlorynem sodu 5,25% rozpoczęto poszukiwanie ujścia kanału MM. Znajdowało się ono w ujściu kanału MB. Do opracowania chemomechanicznego wykorzystano narzędzia VTaper2HTM oraz TF AdaptiveTM (Kerr Endodontics) w technice hybrydowej, osiągając rozmiary 30/04 w kanałach mezjalnych oraz 35/04 w kanale dystalnym. Po instrumentacji wykonano protokół irygacji wszystkich kanałów podchlorynem sodu 5,25% oraz kwasem cytrynowym 40% aktywowanym ultradźwiękami oraz przy pomocy hydrodynamicznej metody manualnej (ryc. 6).

Kolejnym etapem była obturacja przestrzeni endodontycznej metodą ciągłej fali. W tym przypadku, ze względu na bliskość ujść kanałów MB i MM, nie można było jednocześnie włożyć wszystkich ćwieków gutaperkowych. Dlatego po włożeniu ćwieków z uszczelniaczem do kanałów MB i ML, w kanale MB odcięto ćwiek na poziomie ujścia, jednocześnie nie kondensując go pionowo – aby nie przepchać materiału do światła kanału MM (ryc. 7). Następnie ćwiek gutaperkowy z uszczelniaczem wprowadzono do kanału MM (ryc. 8), skondensowano po kolei trzy ćwieki (ang. downpack), a następnie wykonano procedurę dopełnienia wstecznego (ang. backfill), (ryc. 9).

W dalszej kolejności wykonano zdjęcie RVG w celu oceny jakości wypełnienia kanałów. Wypełnienie uznano za homogenne i sięgające okolicy wierzchołków radiologicznych. Komorę zęba wypełniono materiałem kompozytowym z wykorzystaniem wkładów z włókien szklanych i skierowano do lekarza protetyka celem odbudowy. Zdjęcie kontrolne wykonano po upływie 12 miesięcy (ryc. 10 a, b).

Przypadek 2

Pacjentka, lat 55, została skierowana na leczenie endodontyczne z powodu braku możliwości udrożnienia wszystkich kanałów. Przed przystąpieniem do leczenia wykonano badanie tomografii wiązki stożkowej w celu identyfikacji ewentualnych przeszkód (ryc. 11). W analizie badania CBCT wykazano nieznaczne rozrzedzenie struktury kostnej w okolicy wierzchołka korzenia dystalnego, widoczną drożność na pełnej długości obu korzeni we wszystkich kanałach oraz konfigurację typu II według Vertucciego w obu korzeniach.

W znieczuleniu przewodowym, osłonie koferdamu i w powiększeniu mikroskopu rozpoczęto procedurę (ryc. 12). W pierwszym etapie opracowania usunięto wypełnienie tymczasowe (ryc. 13), następnie doczyszczono z próchnicy, wykonano kontrolę wykrywaczem próchnicy SableTM Seek® (Ultradent, USA), (ryc. 14) oraz doszczelniono ściany mezjalną i dystalną materiałem kompozytowym (ryc. 15).

Następnie opracowano rotacyjnie kanały mezjalny policzkowy (ryc. 16) i językowy (ryc. 17) oraz oba kanały dystalne na 2/3 długości roboczej. Po irygacji podchlorynem sodu 5,25% przy pomocy końcówki ultradźwiękowej z nasypem diamentowym zniesiono nawis zębiny nad cieśnią biegnącą pomiędzy kanałami mezjalnymi (ryc. 18). Po irygacji podchlorynem sodu oraz osuszeniu komory uwidoczniono ujście kanału MM (ryc. 19) i przystąpiono do jego instrumentacji (ryc. 20). Pomiar długości roboczej wykonano instrumentami ręcznymi C-Pilot (VDW) oraz endometrem ElementsTM Diagnostic Unit (SybronEndo). W korzeniu mezjalnym kanałem wiodącym był kanał ML, który opracowano do rozmiaru 30/04. Kanał MB uchodził do kanału ML, a kanał MM uchodził do kanału MB. W korzeniu dystalnym kanałem wiodącym był kanał DL – został on opracowany do rozmiaru 40/04, natomiast kanał DB łączył się przed wierzchołkiem z kanałem DL. Przeprowadzono protokół płukania – jak w przypadku 1. Następnie kanały osuszono (ryc. 21) i wypełniono metodą jak poprzednio (ryc. 22). Wykonano kontrolne RVG w dwóch projekcjach (ryc. 23, 24). Wykonano odbudowę rdzeniową z wykorzystaniem włókien szklanych i skierowano do lekarza protetyka celem odbudowy docelowej.

Przypadek 3

Pacjentka, lat 38, została skierowana do lekarza endodonty celem weryfikacji stanu zęba 46 przed odbudową protetyczną. Z wywiadu leczenie pierwotne wykonane było ponad 5 lat wcześniej. Mimo prawidłowego obrazu wypełnienia kanałów, przy wierzchołkach obu korzeni widoczne było rozrzedzenie struktury kostnej (ryc. 25). Zadecydowano o ponownym leczeniu endodontycznym. W znieczuleniu przewodowym, w osłonie koferdamu i powiększeniu mikroskopu usunięto wypełnienie kompozytowe i doczyszczono ząb z próchnicy (ryc. 26), a następnie wykonano odbudowę płynnym materiałem kompozytowym do klasy I według Blacka (ryc. 27). Gutaperkę usunięto przy pomocy narzędzi rotacyjnych TF AdaptiveTM (SybronEndo) z naprzemienną irygacją podchlorynem sodu 5,25%. Pomiar długości roboczej wykonano instrumentami ręcznymi C-Pilot (VDW) oraz endometrem ElementsTM Diagnostic Unit (SybronEndo).

Po instrumentacji trzech uprzednio wypełnionych kanałów i wyczyszczeniu cieśni odnaleziono ujście kanału MM, a następnie go instrumentowano z naprzemienną irygacją podchlorynem sodu 5,25% (ryc. 28, 29). Po instrumentacji i irygacji wszystkie trzy kanały mezjalne połączyły swój przebieg przy wierzchołku. Finalnym rozmiarem instrumentacji był 40/04 w kanale dystalnym i 35/04 w kanale mezjalnym policzkowym, który wybrano jako kanał wiodący w korzeniu mezjalnym. Protokoły irygacji oraz obturacji (ryc. 30, 31) przeprowadzono jak poprzednio, a następnie wykonano kontrolne zdjęcie RVG (ryc. 32). W dalszej kolejności wykonano odbudowę kompozytową z wykorzystaniem włókien szklanych i skierowano pacjentkę do lekarza protetyka celem odbudowy docelowej (ryc. 33–35).

Przypadek 4

Pacjent, lat 28, zgłosił się do lekarza endodonty z powodu samoistnych dolegliwości bólowych. Dolegliwości dotyczyły zęba 36 i delikatnie wzmagały się przy badaniu opukowym i ucisku. W badaniu CBCT stwierdzono rozrzedzenie struktury kostnej przy wierzchołkach zębów 36 i 37 (ryc. 36). W korzeniu mezjalnym, oprócz zacienienia odpowiadającego materiałowi wypełniającemu kanały MB i ML, zauważono przejaśnienie w środkowej części korzenia mogące sugerować obecność uprzednio nieinstrumentowanej i niewypełnionej przestrzeni anatomicznej. Ponadto wypełnienia kanałów sięgały wierzchołków anatomicznych, a w kanale mezjalnym policzkowym obraz sugerował przepchnięcie około 0,5 mm poza wierzchołek, zaś w korzeniu dystalnym widoczny był obraz sugerujący tzw. open apex. Ze względu na rozległy ubytek koronowej części zęba pacjenta skierowano do lekarza protetyka celem weryfikacji i ewentualnej odbudowy do klasy I według Blacka.

Podczas kolejnej wizyty, w znieczuleniu przewodowym, osłonie koferdamu oraz powiększeniu mikroskopu rozpoczęto procedurę (ryc. 37). Po usunięciu materiału tymczasowego uwidoczniono komorę i materiał wypełniający kanały MB, ML i D oraz ujście kanału MM. Materiał wypełniający z kanałów usunięto przy pomocy narzędzi TF AdaptiveTM z naprzemienną irygacją podchlorynem sodu 5,25% (ryc. 39, 40). Pomiar długości roboczej wykonano instrumentami ręcznymi C-Pilot (VDW) oraz endometrem ElementsTM Diagnostic Unit (SybronEndo). Następnie wykonano finalną instrumentację kanałów D do rozmiaru 80/02 (apical stop do procedury zamknięcia otwartego wierzchołka), MB i ML do rozmiarów 45/04 oraz kanału MM do rozmiaru 35/04 do miejsca połączenia z kanałem MB (ryc. 41). Ze względu na nieregularność przestrzeni endodontycznej i trudności z usunięciem materiału wypełniającego wykonano zdjęcie RVG – celem potwierdzenia braku materiału uprzednio wypełniającego kanały (ryc. 42).

Następnie, ze względu na niejednoznaczne pomiary endometru, zdecydowano się na wykonanie zdjęcia kontrolnego z narzędziami (ryc. 43). Prawdopodobną przyczyną tego stanu była konieczność usunięcia z wierzchołka anatomicznego materiału wypełniającego, co spowodowało jego otwarcie/rozkalibrowanie. Protokół irygacji wykonano podobnie jak w poprzednich przypadkach. Wierzchołek kanału dystalnego zamknięto przy pomocy materiału MTA (ryc. 44) i potwierdzono wypełnienie zdjęciem RVG (ryc. 45). Kanały mezjalne wypełniono metodą jak poprzednio, kanał dystalny dopełniono płynną gutaperką (ryc. 46). Wypełnienie potwierdzono zdjęciami w dwóch projekcjach (ryc. 47, 48).

Po 10 miesiącach wykonano kontrolne badanie CBCT, które uwidoczniło gojenie w okolicy wierzchołków obu korzeni zęba 36 (ryc. 49).

Przypadek 5

Pacjentka, lat 34, zgłosiła się do lekarza endodonty z powodu dolegliwości bólowych. Z wywiadu ból był samoistny, ciągły. Ze względu na obecność aparatu ortodontycznego trudno było uznać, czy dolegliwości bólowe są w jakiś sposób modyfikowane przez opuk albo nacisk. Pacjentka łączyła dolegliwości z zębem 36. Wykonano badanie CBCT (ryc. 50), w którym widoczne były rozrzedzenia struktury kostnej przy korzeniach mezjalnym i dystalnym zęba 36 oraz obraz sugerujący perforację blaszki przedsionkowej przy korzeniu dystalnym. Zadecydowano o wykonaniu leczenia kanałowego.

W znieczuleniu przewodowym, w osłonie koferdamu i powiększeniu mikroskopu usunięto wypełnienie kompozytowe i wykonano dostęp endodontyczny (ryc. 51). Następnie wykonano wstępne płukanie podchlorynem sodu 5,25% aktywowanym ultradźwiękami – w celu usunięcia mas martwiczych z komory. Pomiar długości roboczej wykonano instrumentami ręcznymi C-Pilot (VDW) oraz endometrem ElementsTM Diagnostic Unit (SybronEndo). Protokół opracowania wykonano przy użyciu narzędzi VTaper2HTM (SS White® Dental) i TF AdaptiveTM (SybronEndo) w technice hybrydowej i opracowano początkowo trzy kanały – MB, ML do rozmiaru 30/04 ze wspólnym wierzchołkiem oraz D do rozmiaru 35/04. Po inspekcji cieśni rozpoczęto kateryzację kanału MM (ryc. 52), który po instrumentacji do rozmiaru 30/02 łączył się w części środkowej korzenia z kanałem MB (ryc. 53). Protokoły irygacji i obturacji wykonano podobnie jak opisano poprzednio (ryc. 54, 55). Następnie wykonano kontrolne zdjęcie RVG (ryc. 56) i skierowano pacjentkę do lekarza protetyka celem odbudowy.

Przypadek 6

Pacjentkę, lat 27, skierowano celem leczenia kanałowego zęba 36 przed odbudową protetyczną. Poprzednio wykonanym leczeniem była amputacja miazgi koronowej. Pacjentce wykonano badanie CBCT, na którym stwierdzono brak patologicznych zmian w okolicy okołowierzchołkowej. W przekrojach poziomych widoczne było przejaśnienie łączące bieg kanałów MB i ML prawie na całej długości korzenia mezjalnego, co sugerowało obecność szerokiej cieśni i/lub obecność kanału MM (ryc. 57, 58).

W znieczuleniu przewodowym, osłonie koferdamu i powiększeniu mikroskopu usunięto wypełnienie kompozytowe, wypłukano komorę podchlorynem sodu 5,25% oraz wykonano doszczelnienie kolorowym materiałem kompozytowym. Pomiar długości roboczej wykonano instrumentami ręcznymi C-Pilot (VDW) oraz endometrem ElementsTM Diagnostic Unit (SybronEndo). Kanały MB i ML kończące się wspólnym wierzchołkiem opracowano przy pomocy narzędzi VTaper2HTM do rozmiaru 25/06, kanał MM do rozmiaru 30/02 do miejsca połączenia z kanałami MB i ML, natomiast kanał D do rozmiaru 35/04 (ryc. 59). Protokoły irygacji i obturację wykonano poprzednio opisanymi metodami, zdjęcia kontrolne wykonano w dwóch projekcjach (ryc. 60, 61). Pacjentkę skierowano celem odbudowy protetycznej.

Przypadek 7

Pacjentka, lat 30, została skierowana przez lekarza prowadzącego celem wykonania leczenia kanałowego z powodu obnażenia próchnicowego miazgi podczas wymiany wypełnienia w zębie 36. Pacjentce wykonano badanie CBCT, w którym stwierdzono brak widocznych oznak patologii tkanek okołowierzchołkowych wspomnianego zęba. W przekrojach strzałkowych korzenia mezjalnego, w jego środkowej części, widoczne były przejaśnienia, które mogły sugerować obecność cieśni i/lub kanału MM (ryc. 62).

W znieczuleniu przewodowym, osłonie koferdamu i powiększeniu mikroskopu usunięto wypełnienie kompozytowe i wykonano irygację komory podchlorynem sodu 5,25%. Początkowo zidentyfikowano cztery ujścia kanałów – dwa w korzeniu mezjalnym i dwa w korzeniu dystalnym. Pomiar długości roboczej wykonano instrumentami ręcznymi C-Pilot (VDW) oraz endometrem ElementsTM Diagnostic Unit (SybronEndo). Po opracowaniu kanałów MB, ML, DB i DL narzędziami TF AdaptiveTM z naprzemienną irygacją podchlorynem sodu 5,25% uwidoczniło się ujście kanału MM (ryc. 63, 64). Kanały MB i ML miały osobny przebieg i zostały instrumentowane do rozmiaru 30/04. Kanał MM miał swoje ujście bliżej kanału ML, a jego przebieg łączył się z kanałem MB i został opracowany również do rozmiaru 30/04 (ryc. 65). Oba kanały dystalne były w konfiguracji typu II według Vertucciego i zostały instrumentowane do rozmiaru 35/04. Protokół irygacji i obturację wykonano według uprzednio opisanych metod, wykonano także dwa zdjęcia kontrolne (ryc. 66, 67). Pacjentkę skierowano do lekarza prowadzącego celem odbudowy docelowej.

Dyskusja

Jednym z kluczowych czynników decydujących o sukcesie leczenia kanałowego jest poprawne opracowanie i dezynfekcja systemu kanałowego [2–4]. Pierwszym etapem leczenia zawsze powinna być odpowiednia diagnostyka. Według wielu badań jednym z kluczowych elementów może okazać się tomografia komputerowa wiązki stożkowej [5–7]. Na tym etapie należy ocenić patologię, która dotyczy leczonego zęba oraz dostosować odpowiednie metody leczenia. Dzięki wykonaniu dwóch lub trzech zdjęć radiologicznych w różnych projekcjach lub wykorzystaniu tomografii komputerowej można określić liczbę korzeni, a nawet kanałów obecnych w leczonym zębie [5–7].

Początkiem opracowania mechanicznego zęba jest wytworzenie dostępu endodontycznego – jeżeli obecna jest próchnica, należy ją na tym etapie usunąć w całości. Jeżeli brakuje którejś ze ścian zęba, należy ją odbudować materiałem kompozytowym. Dostęp endodontyczny będzie jednym z czynników determinujących możliwość prawidłowej identyfikacji występującej w zębie anatomii, jakość instrumentacji, irygacji, możliwość wypełnienia, a także wieloletnie rokowanie mechaniczne [2, 3, 8–10].

Jak wspomniano wcześniej, jednym z kluczowych czynników decydujących o sukcesie leczenia jest odnalezienie wszystkich ujść kanałów korzeniowych. Według znaczącej większości dostępnych publikacji, w pierwszym zębie trzonowym żuchwy w korzeniu mezjalnym występują 2 lub 3 ujścia, a w korzeniu dystalnym 1 lub 2 ujścia [1, 6, 11–16]. W przeglądzie piśmiennictwa z 2010 roku de Pablo i wsp. wykazali obecność 23 typów konfiguracji morfologicznych występujących w korzeniu mezjalnym [16]. Kanał MM może mieć swój początek jako samodzielny kanał, może też być odgałęzieniem któregoś z kanałów korzenia mezjalnego. W większości przypadków łączy się w swoim przebiegu z kanałem policzkowym bądź językowym, ale może też mieć osobny wierzchołek, co zdarza się najrzadziej [16]. W skrajnie rzadkich przypadkach można znaleźć dwa kanały MM. Częstość występowania kanału mezjomezjalnego jest zależna głównie od wieku oraz od różnorodności genetycznej populacji na danym terenie, ale nie jest zależna od płci [6, 12–16]. Średnio waha się ona od 1% do 15% [13].

Pomeranz, Eidelman i Goldberg w badaniu klinicznym przeprowadzonym na grupie 100 zębów trzonowych żuchwy wykazali obecność kanału mezjomezjalnego w 12 przypadkach. Spośród tej grupy 61 zębów było pierwszymi trzonowcami, a częstość występowania w tej grupie kanału MM to 8,7% [14]. Wyższy odsetek – 13,3% przypadków występowania wykazali w swoich badaniach z 1991 roku Goel, Gill i Taneja [15].

Według Nosrata i wsp. w grupie wiekowej poniżej 20. roku życia obecność kanału mezjomezjalnego może wynosić nawet powyżej 30%, a w grupie powyżej 40. roku życia nie przekracza 4% [17]. Warty podkreślenia jest fakt, który zaobserwowano m.in. w badaniu autorstwa Keleşa i Keskin. W grupie 85 zębów trzonowych żuchwy z wcześniej stwierdzoną (przy pomocy mikrotomografii komputerowej) obecnością kanału MM, 77,41% ujść kanału MM występowało dokładnie na poziomie CEJ. Odpowiednio 5,38% i 9,69% ujść obecnych było 1 mm oraz 2 mm poniżej poziomu CEJ, natomiast 7,52%, mogło pozostać poza możliwością odnalezienia i instrumentacji. Do wyników odbiegających od większości dostępnych badań należy badanie Chavdy i Garg z 2016 roku, w którym obecność kanałów MM w pierwszych, dolnych zębach trzonowych wynosiła ponad 45%. Jednakże badanie opierało się na 50 usuniętych pierwszych i drugich zębach trzonowych żuchwy, co stanowi niemiarodajną grupę badawczą [19].

Podsumowanie

Pierwszy ząb trzonowy żuchwy to ząb o bardzo złożonej anatomii [1, 6, 11–16]. Liczba konfiguracji anatomicznych w jego korzeniach sięga nawet 23, co sprawia, że leczenie kanałowe może być dużym wyzwaniem dla operatora [1, 11–18]. Do każdego etapu leczenia należy podejść z należytym pietyzmem, a wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak ultradźwięki, mikroskop stomatologiczny oraz tomografia komputerowa może pomóc w zwiększeniu szansy na wieloletni sukces terapii endodontycznej [2–8, 10, 11, 18].

Praca w redakcji: 26.11.2018
Praca po recenzji: 20.12.2018
Praca skierowana do druku: 22.01.2019

 1. Olcay K., Ataoglu H., Belli S.: Evaluation of related factors in the failure of endodontically treated teeth: a cross-sectional study. J. Endod., 2018, 44, 1: 38–45.
 2. Slutzky-Goldberg I. i wsp.: Restoration of endodontically treated teeth review and treatment recommendations. Int. J. Dent., 2009, 1–9.
 3. D’Arcangelo C. i wsp.: In vitro fracture resistance and deflection of pulpless teeth restored with fiber posts and prepared· for veneers. J. Endod., 2008, 34, 7: 838–841.
 4. Hommez G.M., Coppens C.R., De Moor R.J.: Periapical health related to the quality of coronal restorations and root fillings. Int. Endod. J., 2002, 38, 8: 680–689.
 5. Gillen B.M.: Impact of the quality of coronal restoration versus the quality of root canal fillings on success of root canal treatment: a systematic review and meta-analysis. J. Endod., 2011, 37, 7: 895–902.
 6. Siqueira J.F. Jr.: Aetiology of root canal treatment failure: why well-treated teeth can fail. Int. Endod. J., 2001, 34, 1: 1–10.
 7. Kurtzman G.M.: Improving endodontic success through coronal leakage prevention. Inside Dent., 2005, 2, 1.
 8. Pilo R. i wsp.: Effect of core stiffness on the in vitro fracture of crowned, endodontically treated teeth. J. Prosthet. Dent., 2002, 88, 3: 302–306.
 9. Mancebo J.C., Jiménez-Castellanos E., Cañadas D.: Effect of tooth type and ferrule on the survival of pulpless teeth restored with fiber posts: a 3-year clinical study. Am. J. Dent., 2010, 23, 6: 351–356.
 10. Marchionatti A.M.E. i wsp.: Clinical performance and failure modes of pulpless teeth restored with posts: a systematic review. Braz. Oral Res., 2017, 31: e64.
 11. Alleman D.S., Nejad M.A., Alleman D.S.: The protocols of Bimimetic Restorative Dentistry: 2002 to 2017. Inside Dent., 2017, 13, 6: 64–73.
 12. Reeh E.S., Messer H.H., Douglas W.H.: Reduction in tooth stiffness as a result of endodontic and restorative procedures. J. Endod., 1989, 15, 11: 512–516.
 13. Żarow M.: Endoprotetyka. Przewodnik dla praktyka, Wydanie 1. Wydawnictwo Kwintesencja, Warszawa 2013, s. 5–27, 83–143.
 14. Żarow M., Krupiński J.: Pośrednie wypełnienia kompozytowe w przypadku znacznego zniszczenia koron zębów bocznych. Część III. Mag. Stomatol., 2005, 12: 76–82.
 15. Carvalho R.M. i wsp.: Durability of bonds and clinical success of adhesive restorations. Dent. Mater., 2012, 28, 1: 72–86.
 16. Tjäderhane L.: Dentin bonding: can we make it last? Oper. Dent., 2015, 40, 1: 4–18.
 17. Dietschi D., Spreafico R.: Current clinical concepts for adhesive cementation of tooth-colored posterior restorations. Pract. Periodontics Aesthet. Dent., 1998, 10, 1: 47–54.
 18. Cerkaski B.: Continuum endodontyczno-koronowe – biologiczna odbudowa. Opis przypadku. e-Dentico, 2015, 54, 2: 28–42.
 19. Veneziani M.: Adhesive restorations in the posterior area with subgingival cervical margins: new classification and differentiated treatment approach. Eur. J. Esthet. Dent., 2010, 5, 1: 55–58.
 20. Magne P., Spreafico R.C.: Deep margin elevation. a paradigm shift. Am. J. Esthet. Dent., 2012, 2, 2: 86–96.
 21. Strassler H.E.: Understanding light curing, Part 1: Delivering predictable and successful restorations. Dent. Today, 2014, 33, 5: 114–118.
 22. Brambilla E. i wsp.: The influence of light-curing time on the bacterial colonization of resin composite surfaces. Dent. Mater., 2009, 25, 9: 1067–1072.
 23. Magne P., Nielsen B.: Interactions between impression materials and immediate dentin sealing. J. Prostatet. Dent., 2009, 102, 5: 298–305.
 24. Hülsmann M., Heckendorff M., Lennon A.: Chelating agents in root canal treatment: mode of action and indications for their use. Int. Endod. J., 2003, 36, 12: 810–830.
 25. Hülsmann M.: Dezynfekcja systemu endodontycznego. Endodoncja.pl, 2006, 4: 258–271.
 26. Wattanawongpitak N. i wsp.: Microtensile bond strength of etch-and-rinse and self-etching adhesives to intrapulpal dentin after endodontic irrigation and setting of root canal sealer. J. Adhes. Dent., 2009, 11, 1: 57–64.
 27. Santos J.N. i wsp.: Effect of chemical irrigants on the bond strength of a self-etching adhesive to pulp chamber dentin. J. Endod., 2006, 32, 11: 1088–1090.
 28. Barutcigil Ç. i wsp.: Effects of ethylenediaminetetraacetic acid and sodium hypochlorite on the bond strength of bonding agents to pulp chamber lateral walls. J. Dent. Sci., 2014, 9, 3: 229–234.
 29. Magne P.: Immediate dentin sealing: a fundamental procedure for indirect bonded restorations. J. Esthet. Restor. Dent., 2005, 17, 3: 144–155.
 30. Quango A., Aras M.A., Chitre V.: Immediate dentin sealing for indirect bonded restoration. J. Prosthodont Res., 2016, 60, 4: 240–249.
 31. Magne P. i wsp.: Immediate dentin sealing improves bond strength of indirect restorations. J. Prosth. Dent., 2005, 94, 6: 511–519.
 32. Magne P.: IDS: Immediate Dentin Sealing (IDS) for tooth preparations. J. Adhesive Dent., 2014, 16, 6: 594.
 33. Dietschi D. i wsp.: Biomechanical considerations for the restoration of endodontically treated teeth: a systematic review of the literature – Part 1. Composition and micro- and macrostructure alterations. 2007. Quintessence Int., 38, 9: 733–743.
 34. Mamoun J.S.: On the ferrule effect and the biomechanical stability of teeth restored with cores, posts, and crowns. Eur. J. Dent., 2014, 8, 2: 281–286.
 35. Ferrari M. i wsp.: A randomized controlled trial of endodontically treated and restored premolars. J. Dent. Res., 2014, 91, Suppl. 7: 72S–78S.
 36. Al-Wahadni A., Gutteridge D.L.: An in vitro investigation into the effects of retained coronal dentine on the strength of a tooth restored with a cemented post and partial core restoration. Int. Endod. J., 2002, 35, 11: 913–918.
 37. Żarow M. i wsp.: A new classification system for the restoration of root filled teeth. Int. Endod. J., 2018, 51, 3: 318–334.
 38. Schwartz R.S.: Adhesive dentistry and endodontics. Part 2: bonding in the root canal system – the promise and the problems: a review. J. Endod., 2006, 32, 12: 1125–1134.
 39. Shindo K. i wsp.: The influence of orifice sealing with various filling materials on coronal leakage. Dent. Mater. J., 2004, 23, 3: 419–423.
 40. Zandbiglari T., Davids H., Schäfer E.: Influence of instrument taper on the resistance to fracture of endodontically treated roots. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod., 2006, 101, 1: 126–131.
 41. Shaheen N.A. i wsp.: Fracture resistance of endodontically treated roots using different preparation obturation combinations. Tanta Dent. J., 2013, 10, 2: 97–102.
 42. Jakubonytė M., Česaitis K., Junevičius J.: Influence of glass fibre post cementation depth on dental root fracture. Stomatologija, Baltic Dent. Maxillofac. J., 2018, 20: 43–48.
 43. Bergoli C.D. i wsp.: Influence of fiber post cementation length on coronal microleakage values in vitro and finite element analysis. J. Contemp. Dent. Pract., 2014, 15, 4: 444–450.
 44. García-Gallart M. i wsp.: Intratubular penetration in post cementing: a comparative study between a total etching system and a self-etching cement. Am. J. Dent., 2016, 29, 3: 180–184.
 45. Wang V.Y. i wsp.: Effect of two fiber post types and two luting cement systems on regional post retention using the push-out test. Dent. Mater., 2008, 24, 3: 372–377.
 46. Bitter K. i wsp.: Adhesive durability inside the root canal using self-adhesive resin cements for luting fiber posts. Oper. Dent., 2017, 42, 6: E167–E176.
 47. Amiri E.M., Balouch F., Atri F.: Effect of self-adhesive and separate etch adhesive dual cure resin cements on the bond strength of fiber post to dentin at different parts of the root. J. Dent. (Tehran), 2017, 14, 3: 153–158.
 48. Migliau G. i wsp.: Comparison between three glass fiber post cementation techniques. Ann. Stomatol. (Roma), 2017, 8, 1: 29–33.
 49. Eliasson S.T., Dahl J.E.: Effect of curing and silanizing on composite repair bond strength using an improved micro-tensile test method. Acta Biomaterialia Odontologica Scandinavica, 2017, 3, 1: 21–29.
 50. Loi I., Di Felice A.: Biologically oriented preparation technique (BOPT): a new approach for prosthetic restoration of periodontically healthy teeth. Eur. J. Esthet. Dent., 2013, 8, 1: 10–23.
 51. Ray H.A., Trope M.: Periapical status of endodontically treated teeth in relation to the technical quality of the root filling and the coronal restoration. Int. Endod. J., 1995, 28, 1: 12–18.

Czytaj również