MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Jednoczasowa plastyczna odbudowa tkanek miękkich podczas zabiegów usuwania guzów dziąsła
  dr n. med. Wojciech Bednarz, lek. dent. Bartosz Sokołowski
 2. Natychmiastowe wprowadzenie implantu w zębodół poekstrakcyjny przyśrodkowego zęba siecznego górnego
  dr n. med. Wojciech Bednarz
 3. Nowe możliwości diagnostyczne tkanek przyzębia przy zastosowaniu biometrii ultradźwiękowej
  dr n. med. Wojciech Bednarz
 4. Dr n. med. Wojciech Bednarz  – wywiad

PRAKTYKA

 1. Potencjalna możliwość apeksyfikacji i regeneracji miazgi w niedojrzałych zębach stałych – prezentacja dwóch przypadków klinicznych
  lek. dent. Bartłomiej Górski, dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk, dr n. med. Michał Sobczak
 2. Wpływ metody prowadzenia polimeryzacji na efekty termiczne generowane przez płynne kompozyty podczas ich naświetlania
  lek. dent. Sebastian Pryliński, dr n. med. Agnieszka Pacyk, dr inż. Kinga Bociong, dr inż. Joanna Kleczewska, dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski, prof. nadzw.
 3. Próchnica początkowa na powierzchniach stycznych. Czy infiltracja zastąpi inne metody leczenia?
  lek. dent. Renata Zielińska
 4. Wpływ kształtu części korzeniowej wkładów koronowo-korzeniowych na trwałość połączenia wkład–korzeń zęba
  dr n. med. Bożena Jolanta Robak, lek. dent. Justyna Oleszek-Listopad, dr n. med. Leszek Szalewski, dr hab. n. med. Janusz Borowicz
 5. Ocena kliniczna skuteczności pasty do zębów Blend-a-med Pro-Expert Clinic Line w znoszeniu nadwrażliwości zębiny
  dr n. med. Małgorzata Broniarek, lek. dent. Renata Zielińska, lek. dent. Aleksandra Szczepkowska, dr hab. n. med. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska, prof. nadzw.
 6. Metody i materiały stosowane w retrakcji tkanki dziąsłowej
  lek. dent. Tomasz Smektała, dr n. med. Małgorzata Chruściel-Nogalska, prof. dr hab. n. med. Bogumiła Frączak

PERYSKOP

 1. Siedem podstawowych błędów w komunikacji z pacjentem – jakich sformułowań nie używać?
  Mariusz Oboda, Justyna Pająk
 2. Psychoedukacja w zakresie radzenia sobie ze stresem – możliwości zastosowania jako metody wspomagającej terapię zaburzeń czynnościowych narządu żucia
  mgr Joanna Marta Biegańska-Banaś, dr hab. n. med. Małgorzata Pihut

PO GODZINACH

 1. Weź na ząb: Madryt
  Tomasz Hankiewicz

MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Jednoczasowa plastyczna odbudowa tkanek miękkich podczas zabiegów usuwania guzów dziąsła
  dr n. med. Wojciech Bednarz, lek. dent. Bartosz Sokołowski
 2. Natychmiastowe wprowadzenie implantu w zębodół poekstrakcyjny przyśrodkowego zęba siecznego górnego
  dr n. med. Wojciech Bednarz
 3. Nowe możliwości diagnostyczne tkanek przyzębia przy zastosowaniu biometrii ultradźwiękowej
  dr n. med. Wojciech Bednarz
 4. Dr n. med. Wojciech Bednarz  – wywiad

PRAKTYKA

 1. Potencjalna możliwość apeksyfikacji i regeneracji miazgi w niedojrzałych zębach stałych – prezentacja dwóch przypadków klinicznych
  lek. dent. Bartłomiej Górski, dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk, dr n. med. Michał Sobczak
 2. Wpływ metody prowadzenia polimeryzacji na efekty termiczne generowane przez płynne kompozyty podczas ich naświetlania
  lek. dent. Sebastian Pryliński, dr n. med. Agnieszka Pacyk, dr inż. Kinga Bociong, dr inż. Joanna Kleczewska, dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski, prof. nadzw.
 3. Próchnica początkowa na powierzchniach stycznych. Czy infiltracja zastąpi inne metody leczenia?
  lek. dent. Renata Zielińska
 4. Wpływ kształtu części korzeniowej wkładów koronowo-korzeniowych na trwałość połączenia wkład–korzeń zęba
  dr n. med. Bożena Jolanta Robak, lek. dent. Justyna Oleszek-Listopad, dr n. med. Leszek Szalewski, dr hab. n. med. Janusz Borowicz
 5. Ocena kliniczna skuteczności pasty do zębów Blend-a-med Pro-Expert Clinic Line w znoszeniu nadwrażliwości zębiny
  dr n. med. Małgorzata Broniarek, lek. dent. Renata Zielińska, lek. dent. Aleksandra Szczepkowska, dr hab. n. med. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska, prof. nadzw.
 6. Metody i materiały stosowane w retrakcji tkanki dziąsłowej
  lek. dent. Tomasz Smektała, dr n. med. Małgorzata Chruściel-Nogalska, prof. dr hab. n. med. Bogumiła Frączak

PERYSKOP

 1. Siedem podstawowych błędów w komunikacji z pacjentem – jakich sformułowań nie używać?
  Mariusz Oboda, Justyna Pająk
 2. Psychoedukacja w zakresie radzenia sobie ze stresem – możliwości zastosowania jako metody wspomagającej terapię zaburzeń czynnościowych narządu żucia
  mgr Joanna Marta Biegańska-Banaś, dr hab. n. med. Małgorzata Pihut

PO GODZINACH

 1. Weź na ząb: Madryt
  Tomasz Hankiewicz

Wpływ kształtu części korzeniowej wkładów koronowo-korzeniowych

na trwałość połączenia wkład–korzeń zęba

PRACA RECENZOWANA

Streszczenie: Zapotrzebowanie na leczenie endodontyczno-protetyczne we współczesnej praktyce stomatologicznej jest coraz większe. Utrzymany korzeń zęba jest naturalnym wszczepem – punktem wyjścia do dalszego leczenia protetycznego. W związku z tym wkłady koronowo-korzeniowe znajdują szerokie zastosowanie do odbudowy pojedynczych zębów oraz filarów uzupełnień stałych lub ruchomych. Warunkiem powodzenia tego leczenia jest właściwe wykorzystanie zachowanego w jamie ustnej korzenia. Powinien on być dobrze umocowany w zębodole, prawidłowo wypełniony, bez zmian okołowierzchołkowych oraz mieć zachowaną strukturę powierzchni nośnej. Kwestia kształtu i rozmiaru wkładów jest przedmiotem zainteresowania od wielu lat.

Słowa kluczowe: wkłady koronowo-korzeniowe, ząb leczony endodontycznie, materiały stomatologiczne

Abstract:  The demand for endodontic and prosthetic treatment in contemporary dental practice has increased in recent times. A retained root serves as a natural implant – a starting point for further prosthetic treatment. Therefore, root posts are widely used in the reconstruction of individual teeth and as pillars for fixed and removable dentures. A successful therapy is determined by the proper use of a retained root in the oral cavity. It should be well fixed within the alveolus, endodontically treated, with no periapical lesions, and the structure of its bearing surface should be preserved. The shape and size of dental posts have been examined and researched for many years.

Keywords: inlays, posts, endodontically treated tooth, dental materials

dr n. med. Bożena Jolanta Robak,
lek. dent. Justyna Oleszek-Listopad,
dr n. med. Leszek Szalewski,
dr hab. n. med. Janusz Borowicz

Zakład Protetyki Stomatologicznej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
p.o. kierownika: dr hab. n. med. Janusz Borowicz

Adres korespondencyjny,
mailing address:

dr n. med. Bożena Jolanta Robak
Zakład Protetyki
Stomatologicznej UM
ul. Karmelicka 7, 20-081 Lublin
tel.: (81) 528 79 30

e-mail: 
jolarob@tlen.pl

Wstęp

W obecnej dobie w przypadku leczenia protetycznego duży nacisk kładzie się na pozostawienie w jamie ustnej uzębienia resztkowego. Nie bez powodu uważa się, że najlepszym implantem jest własny korzeń zęba. Leczenie endodontyczne, złamanie koron z dużą utratą części koronowej przy zachowanych, zdrowych tkankach korzeni pozwalają lekarzowi na wykorzystanie ich do dalszej odbudowy. Ekstrakcje w takich przypadkach powinny być tylko ostatecznością [1]. Stosowanie wkładów koronowo-korzeniowych w zębach z częściowo lub całkowicie zniszczoną koroną jest dzisiaj bardzo powszechne. W praktyce stomatologicznej stosuje się dwa rodzaje wkładów: lane (indywidualne) oraz standardowe (prefabrykowane). Wkłady koronowo-korzeniowe to stałe uzupełnienia protetyczne. Składają się one z: części korzeniowej (ćwieka, trzonu) znajdującej się w kanale korzeniowym i będącej głównym elementem retencyjnym dla wkładu oraz z części koronowej (rdzenia) odtwarzającej część utraconych tkanek korony zęba.

Wkłady koronowo-korzeniowe wykonuje się jako odbudowę zębów jedno- i wielokorzeniowych, prawidłowo wyleczonych endodontycznie, w których struktura twardych tkanek korony klinicznej została całkowicie zniszczona, ewentualnie znajdują się w niej liczne wypełnienia osłabiające wytrzymałość, nie gwarantując pewnego utrzymania dla korony protetycznej. Przed wykonaniem wkładu koronowo-korzeniowego należy się jednak upewnić, czy kanał zęba jest prawidłowo wypełniony i nie ma zmian okołowierzchołkowych, a także czy nie występują zmiany patologiczne w przyzębiu [2–5].

Indywidualne wkłady koronowo-korzeniowe są powszechnie stosowane i sprawdzone w praktyce stomatologicznej. Lane wkłady mogą być jednoczęściowe lub składane (złożone). Wkłady jednoczęściowe wykonuje się na zęby jedno- lub wielokorzeniowe o równoległym przebiegu kanałów. W przypadku zębów wielokorzeniowych o nierównoległym przebiegu kanałów wykonuje się wkłady składane. Są one zbudowane z części stabilizującej i części retencyjnej [3, 4].

W ostatnich latach na rynku stomatologicznym pojawiło się wiele różnych systemów prefabrykowanych wkładów. Różnorodność ich dotyczy: odmiennych kształtów części korzeniowej, odmiennych kształtów części koronowej, rodzaju materiału, z jakiego są wykonane, sposobu montowania w kanale, różnych rozmiarów w danej grupie [6–8]. Stosowanie wkładów standardowych jest stosunkowo proste, jednoetapowe i mniej kosztowne dla pacjenta.

Wkłady standardowe możemy podzielić na dwie grupy: pasywne i aktywne. Do pierwszej grupy zaliczamy wkłady o gładkiej, pobrużdżonej bądź ponacinanej części korzeniowej. Wkłady pasywne cechuje znikoma wielkość naprężeń powstających podczas osadzania, jednak ich retencja warunkowana jest jedynie stopniem adhezji materiału użytego do cementowania [9, 10]. Grupa druga charakteryzuje się nagwintowaną częścią korzeniową, która poprawia retencję, ale powoduje dużo większe naprężenia w tkankach zęba, mogące być przyczyną złamania korzenia [11, 12].

Do istotnych parametrów decydujących o retencji, wytrzymałości oraz naprężeniach powstających wokół wkładów należą: długość wkładu, średnica części korzeniowej, faktura powierzchni trzonu, kształt części korzeniowej, kształt powierzchni nośnej [13–15].

Wciąż kontrowersyjny jest problem kształtu części korzeniowej wkładów koronowo-korzeniowych. Zarówno wkłady lane, jak i standardowe mogą mieć różny kształt części korzeniowej. Najczęściej spotykane w praktyce stomatologicznej kształty to: stożek, walec, teleskop [16–18].

Cel pracy

Celem pracy była analiza wpływu kształtu części korzeniowej wkładów koronowo-korzeniowych, zarówno lanych, jak i standardowych, podczas próby zniszczeniowej za pomocą siły ściskającej.

Materiały i metodyka badań

W badaniach wykorzystano 60 usuniętych siekaczy przyśrodkowych górnych o długości korzenia wynoszącej 20–22 mm i średnicy 7–10 mm. Zęby przed rozpoczęciem badań przechowywano w wodzie destylowanej nie dłużej niż 24 godziny. Wyekstrahowane zęby ścięto do granicy szkliwno-cementowej. Następnie opracowano kanały (negocjacja i poszerzenie) oraz wypełniono kanały metodą ćwieka centralnego z wykorzystaniem ćwieka gutaperkowego (VDW) i pasty uszczelniającej AH Plus (Dentsplay). Tak przygotowane korzenie podzielono na dwie grupy: zęby opracowywane pod wkłady lane (n = 30) oraz zęby opracowywane pod wkłady standardowe (n = 30).

Wkłady koronowo-korzeniowe indywidualne

Korzenie opracowano odpowiednimi, standaryzowanymi wiertłami nadającymi kształt części korzeniowej przyszłych wkładów. Użyto wierteł w kształcie stożka, walca, teleskopu (każda grupa n = 10), (ryc. 1).

Powierzchnia nośna została ukształtowana prostopadle do osi długiej korzenia. Po opracowaniu kanałów i powierzchni nośnej przystąpiono do modelowania wkładów metodą bezpośrednią z żywicy samopolimeryzującej Pattern Resin (GC America). Pierwszym etapem modelowania wkładów było odtworzenie części korzeniowej. Następnie modelowano część koronową, która kształtem przypominała walec. Wysokość części koronowej wynosiła 5 mm, natomiast średnica walca pokrywała się ze średnicą korzenia na wysokości szkliwno-cementowej.

Wymodelowane wkłady zostały odlane w pracowni protetycznej ze stopu chromowo-niklowo-molibdenowego (Heraenium NA, Heraeus Kulzer). Po odlaniu wkładów opracowano je i dopasowano do korzeni oraz zacementowano za pomocą cementu szkło-jonomerowego KetacTM Cem (3M ESPE).

Wkłady koronowo-korzeniowe standardowe

Pozostałe 30 zębów podzielono na 3 grupy i opracowano standardowymi wiertłami o kształcie:

 • stożka (Unimetric 0.8 108L, Maillefer – wkład koronowo-korzeniowy pasywny),
 • walca (Head Master, Edenta – wkład koronowo-korzeniowy aktywny),
 • teleskopu (OptiPost nr OK1, Komet – wkład koronowo-korzeniowy pasywny).

Wkłady standardowe zacementowano w korzeniach zębów za pomocą cementu szkło-jonomerowego KetacTM Cem (3M ESPE). Część koronową odbudowano materiałem kompozytowym FiltekTM Z250 (3M ESPE). Kształt wymodelowanej części koronowej również przypominał walec.

Cement szkło-jonomerowy KetacTM Cem (3M ESPE) został wykorzystany we wszystkich próbkach w celu wyeliminowania wpływu różnych właściwości cementów. Cement pozostawiono do związania na 1 godzinę. Tak przygotowane próbki sezonowano przez 24 godziny w 100% wilgotności w temperaturze pokojowej. Badania wytrzymałościowe wykonano w Laboratorium Wytrzymałości Materiałów Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Lubelskiej.

Próbki umieszczono w specjalnie przygotowanej metalowej, litej formie w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 30 × 5 × 2 cm (ryc. 2). Następnie całość przenoszono na nieruchomą, dolną część maszyny wytrzymałościowej (Zwick Z100; Zwick). Do górnej ruchomej szczęki maszyny zamontowano metalowy, walcowaty pręt o średnicy odpowiadającej średnicy otworu w nieruchomej części przyrządu. Po uruchomieniu maszyny wytrzymałościowej walcowaty pręt z prędkością 2 mm/min obniżał się ku dołowi w kierunku próbki z wkładem (ryc. 1). Moment zetknięcia się pręta z próbką rozpoczynał analizę siły pionowej (niszczącej, ściskającej), przedstawiając wykres na ekranie. Pęknięcie próbki kończyło test, wskazując na maksymalną siłę ściskającą, niszczącą (ryc. 3).

Wyniki badań

Porównanie parametrów statystycznych ściskającej siły niszczącej dla wkładów standardowych zostały przedstawione na rycinach 4 i 5. Zęby odbudowane wkładami koronowo-korzeniowymi indywidualnymi wykazały wyższą odporność na siłę ściskającą niż zęby wzmocnione wkładami standardowymi. W przypadku wkładów indywidualnych kształt części korzeniowej nie miał istotnego wypływu na wytrzymałość korzenia wzmocnionego wkładem. Z kolei w grupie wkładów standardowych najwyższą odpornością na ściskanie charakteryzowały się korzenie odbudowane wkładem teleskopowym.

Dyskusja

Zarówno wkłady lane, jak i standardowe posiadają różny kształt części korzeniowej. Najczęściej spotykane w praktyce stomatologicznej kształty to: stożek, walec, teleskop [16, 19, 20]. Ma to wpływ na rozkład i wielkość naprężeń powstających w zębie podczas użytkowania uzupełnienia protetycznego opartego na wzmocnionym w ten sposób korzeniu zęba. Wkład powinien być tak zaprojektowany, aby podczas obciążeń nie uległ odcementowaniu od tkanek zęba, a przede wszystkim nie doprowadził do pęknięcia korzenia i w następstwie do jego ekstrakcji.

Powszechnie stosowane są wkłady, których część korzeniowa ma kształt stożka. Stożkowa forma zapewnia dobry odpływ cementu podczas procedury cementowania wkładu, dlatego też wywołuje wówczas małe naprężenia. Jednak Caputo i Standlee [13] uważają, że wkłady o stożkowych, zwężających się ścianach działają podczas obciążenia jak klin i mogą spowodować pęknięcia korzenia. Musikant i wsp. [14] twierdzą natomiast, że wkłady stożkowe o bardziej zbieżnych ścianach powodują zwiększenie naprężeń w części szyjkowej zęba oraz ich redukcję w okolicy wierzchołka korzenia. Wąski wierzchołek wkładu przenosi minimalną część wszystkich naprężeń. W badaniach Musikanta, Cohena i Deutscha [15, 21–23] wykazano, że kształt stożkowy wkładu przez wiele lat był uważany za idealny i pożądany. Potwierdzają to również badania Sorensena i Engelmana [24], którzy przeprowadzając badania wytrzymałościowe wkładów stożkowych i walcowatych, stwierdzili, że zęby z wkładami o części korzeniowej w kształcie stożka łamały się przy sile prawie dwukrotnie większej niż wkłady w kształcie walca. Davy i wsp. [25] wykazali, że kształt stożka powodował najmniejsze naprężenia wokół wierzchołka.

Felton i wsp. [26] przedstawili jednak odmienny pogląd. Uważali oni, że wytrzymałość zębów pod wkładem nie zależy od kształtu części korzeniowej tylko od morfologii zęba oraz grubości pozostawionej zębiny oszlifowanej pod wkład. Podobne wyniki uzyskali Dejak i Młotkowski [20], którzy porównywali naprężenia występujące w zębinie wokół różnie zaprojektowanych części standardowych wkładów koronowo-korzeniowych. Były to wkłady o kształcie walca, stożka i teleskopu. Wyniki badań dowiodły, iż rozkłady i wartości naprężeń nie różnią się istotnie między sobą. Do podobnych wniosków doszedł również Robbins i wsp. [27].

Z kolei Cooney i Caputo [28] dowiedli, że najbardziej ujednolicony rozkład naprężeń występuje wokół wkładów koronowo-korzeniowych o kształcie walca o dużej średnicy i długości. Również Hudis i Goldstein [29], porównując wkłady stożkowe z cylindrycznymi, stwierdzili, że rozkład naprężeń jest korzystniejszy wokół wkładów cylindrycznych. Henry [30] w swoich badaniach także doszedł do bardzo podobnych wniosków.

Na podstawie swoich badań oraz cytowanych prac autorzy uważają, że kształt części korzeniowej ma wpływ na wytrzymałość zębów odbudowanych wkładami koronowo-korzenowymi i zalecanym kształtem jest kształt teleskopu lub stożka. Kształt teleskopowy jest najodpowiedniejszy ze względu na rozkład naprężeń, jednak jest on często trudny do uzyskania w przypadku zniszczonych zębów. W takich przypadkach kształtem z wyboru powinien być kształt stożka, który wzmocni pozostawiony korzeń zęba. Dodatkowo autorzy chcą zwrócić uwagę na różnice w wytrzymałości korzeni odbudowanych wkładami standardowymi i indywidualnymi. Wkłady indywidualne cechują się zdecydowanie lepszymi właściwościami mechanicznymi niż wkłady standardowe i to one powinny być metodą z wyboru w przypadku wzmacniana zębów wkładami koronowo-korzeniowymi metalowymi. W ostatnich latach coraz częściej odchodzi się jednak od tradycyjnych wkładów koronowo-korzeniowych metalowych na rzecz wkładów wzmocnionych włóknem szklanym.

Wnioski

Planując zaopatrzenie zęba leczonego endodontycznie pracą protetyczną, lepiej zdecydować się na wybór wkładu koronowo-korzeniowego indywidualnego. Kształt części korzeniowej w przypadku wkładów lanych nie ma zdecydowanego wpływu na wytrzymałość tak zabezpieczonego korzenia zęba.

W przypadku wyboru wkładu standardowego należy zdecydować się na wkład o kształcie części korzeniowej teleskopowej, co pozwoli uzyskać wyższą wytrzymałość na złamanie korzenia w porównaniu do innych kształtów (stożek, walec).

Praca w redakcji: 21.04.2015
Praca po recenzji: 16.11.2015
Praca skierowana do druku: 18.12.2015

 1. Aluchna M.: Rekonstrukcje zachowawcze zębów z zastosowaniem standardowych wkładów koronowo-korzeniowych. Mag. Stomatol., 2006, 9: 99–104.
 2. Kleinrok M.: Zasady wykonania protez stałych – korona lana licowana porcelaną. Wydawnictwo Akademii Medycznej w Lublinie, Lublin 1995.
 3. Majewski S.W.: Propedeutyka klinicznej i laboratoryjnej protetyki stomatologicznej. Wydawnictwo Medyczne Sanmedica, Warszawa 1997.
 4. Majewski S.W.: Protetyka stałych uzupełnień zębowych. Wydawnictwo SZS-W, Kraków 1998.
 5. Spiechowicz E.: Protetyka stomatologiczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1994.
 6. Nergiz I. i wsp.: Effect of length and diameter of tapered posts on the retention. J. Oral Rehabil., 2002, 29, 1: 28–34.
 7. Stockton L.W., Williams P.T.: Retention and shear bond strength of two post system. Oper. Dent., 1999, 24, 4: 210–216.
 8. Toksavul S. i wsp.: Effect of luting agents and reconstruction techniques on the fracture resistance of pre-fabricated post systems. J. Oral Rehabil., 2005, 32, 6: 433–440.
 9. Firedman S., Moshonov J., Trope M.: Resistance to vertical fracture of roots, previously fractured and bonded with glass ionomer cement, composite resin and cyanoacrylate cement. Endod. Dent. Traumatol., 1993, 9, 3: 101–105.
 10. Ross R.S., Nicholls J.I., Harrington G.W.: A comparison of strains generated during placement of five endodontic posts. J. Endod., 1991, 17, 9: 450–456.
 11. Rosenthiel S.F., Land M.F., Fujimoto J.: Współczesne protezy stałe. Czelej, Lublin 2002.
 12. Shillingburg H.T., Hobo S., Whitsett L.D.: Protezy stałe – zarys postępowania klinicznego i laboratoryjnego. Kwintesencja, Warszawa 1997.
 13. Caputo A.A., Standlee J.P.: Biomechanics in clinical dentistry. Quintessence Publishing, Chicago 1987, s. 185–203.
 14. Musikant B.L., Cohen B.I., Deutsch A.S.: Optymalne zmiany koncepcji budowy wkładu. Stomatol. Współczesna, 1998, 5, 1: 48–51.
 15. Musikant B.L., Cohen B.I., Deutsch A.S.: Zasady osadzania i doboru rodzaju wkładów koronowo- korzeniowych: Jak przedłużyć żywotność wykonanego uzupełnienia? Mag. Stomatol., 2002, 6: 50–52.
 16. Dejak B., Józefowicz J.: Wpływ różnych kształtów wkładów koronowo-korzeniowych na naprężenia w tkankach zęba. Prot. Stomatol., 1994, 44, 5: 248–250.
 17. Dejak B., Młotkowski A.: Badanie naprężeń w zębach w zależności od wielkości części korzeniowej wkładów. Quintessence, 1995, 5, 2: 410–419.
 18. Dejak B., Romanowicz M.: Wpływ kształtu i wielkości części korzeniowych wkładów na wytrzymałość rekonstruowanych zębów w świetle piśmiennictwa. Prot. Stomatol., 2000, 50, 2: 86–94.
 19. Dejak B., Mikołajczyk M.: Badanie wytrzymałości korzeni zębów w zależności od kształtu wkładów. Prot. Stomatol., 1994, 44, 5: 251–254.
 20. Dejak B., Młotkowski A.: Analiza naprężeń występujących w zrębach zębów odbudowanych wkładami koronowo-korzeniowymi o różnych kształtach części korzeniowej. Quintessence, 1994, 10, 2: 705–712.
 21. Musikant B.L., Cohen B.I., Deutsch A.S.: Podstawowe wymagania stawiane wkładom koronowo-korzeniowym. Mag. Stomatol., 2003, 1: 48–50.
 22. Musikant B.L., Cohen B.I., Deutsch A.S.: Wpływ konstrukcji wkładów koronowo-korzeniowych oraz odbudowanego zrębu koronowego na zęby leczone endodontycznie. Poradnik Stomatol., 2005, 5, 1: 34–38.
 23. Musikant B.L., Deutsch A.S.: A new prefabricated post and core system. J. Prosthet. Dent., 1984, 52, 5: 631–634.
 24. Sorensen J.A., Engelman M.J.: Effect of post adaptation on fracture resistance of endodontically treated teeth. J. Prosthet. Dent., 1990, 64, 4: 419–424.
 25. Davy D.T., Dilley G.L., Krejci R.F.: Determination of stress patterns in root- filled teeth incorporating various dowel designs. J. Dent. Res., 1981, 60, 7: 1301–1310.
 26. Felton D.A. i wsp.: Threaded endodontic dowels: effect of post design on incidence of root fracture. J. Prosthet. Dent., 1991, 65, 2: 179–187.
 27. Robbins J.W., Earnest L.A., Schumann S.D.: Fracture resistance of endodontically-treated cuspids. Am. J. Dent., 1993, 6, 3: 159–161.
 28. Cooney J.P., Caputo A.A., Trabert K.C.: Retention and stress distribution of tapered-end endodontic posts. J. Prosthet. Dent., 1986, 55, 5: 540–546.
 29. Hudis S.I., Goldstein G.R.: Restoration of endodontically treated teeth: a review of the literature. J. Prosthet. Dent., 1986, 55, 1: 33–38.
 30. Henry P.J.: Photoelastic analysis of post core restorations. Aust. Dent. J., 1977, 22, 3: 157–159.

Czytaj również